To start MySQL on OS X:

mysql.server start

To stop MySQL on OS X:

mysql.server stop